6 نکته برای داشتن تبلیغاتی موثر

هر موقع روزنامه محلی را باز می کنم، بی اختیار از تبلیغاتش رو برمی گردانم. دلیل این است که می بینم کسب و کارهای بیشتری سرمایه ارزشمند خودشان ..